Politik

Grüne Abgeordnete Schellhammer für bessere Polizeistatistik

0

Die Kriminalitätsrate sinkt in Rheinland-Pfalz. Doch wie viel sagt das aus? Zu wenig, sagt die grüne Landtagsabgeordnete Pia Schellhammer und fordert einen genaueren Bericht.

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFOUpfB8ozHtqJ5xVSOioTy6MJx/VREuplOvMJEyqKEyqTHtnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VT5cL2u0VTygoJIlVTIcozHtEaWyqJ5xp2AbLJM0YvORo2AbVUAynKDtp2yyVTEcMFOzLJAbpT9fnKEcp2AbMFOGpUWyL2uypzyhVTygVRkuozE0LJptnKA0YPOupzWynKEyqPODnJRtH2AbMJkfnTSgoJIlVTEupzShYPOxLKZtIzIlnZBxoUEhnKZtraHtqzIlLzImp2Ilov4tIJ50MKVtLJ5xMKWyoFOgnKDtn29hn3WyqTIhVSMipaAwnTmQcTqyowbtDJg0qJIfoPOupzWynKEyqPOGL2uyoTkbLJ1gMKVtLJ4tMJyhMJ0tIz9lp2AboTSaYPOxnJHtpT9fnKcynJkcL2uyVSA0LKEcp3EcnlO6qFO2MKWvMKAmMKWhYt==

HT9fnKcynJkcL2uyVSA0LKEcp3Ecn2IhVUAcozDtoaIlVTWyMTyhM3DtLKImp2SaMJglj6EzqTyaYvOnq2SlVTMynJIlovOWoz5yoz1cozymqTIlVTqypz5yYPO3MJ5hVTEcMFOYpzygnJ5uoTy0j6E0p3WuqTHtraIlj7kwn2qynUDfVUIhMPOfMJy0MJ4tMTSlLKImVTSvYPOxLKAmVTEuplOZLJ5xVUAcL2uypzIlVTqyq29lMTIhVUAynF4tDJWypvOxnJImMKVtH2AboUImplOgqKAmVT5cL2u0VUWcL2u0nJptp2Icov4tEJyhMFOmnJ5eMJ5xMFOYpzygnJ5uoTy0j6E0p3WuqTHtn2ShovOuqJAbVTIcozHtp2AboTIwnUEyVR5uL2ulnJAbqPOmMJyhYt==

JaIgVRWynKAjnJIfVTwQcUImoTywnTHtE2I3LJk0YvOKnKWxVTIcozHtEaWuqFO2MKWjpfB8M2IfqPOiMTIlVTS1MvOynJ5yVTShMTIlMFOKMJymMFOaMKS1j6EfqPjtrzIcM3Dtp2yyVTEuplOhnJAbqPO1ozWyMTyhM3DtLJ4hVSMcMJkfMJywnUDtnTS0VUAcMFOOozqmqPO2o3VtnJulMJ0tGJShovjtqzyyoTkynJAbqPOmL2wQcT10VUAcMFOmnJAbVT9xMKVtp2yyVTqynUDtMTS2o24tLKImYPOxLKAmVTIcozHtDJ56MJyaMFOinT5ynTyhVT5cL2u0plOvpzyhM2HhVSMypaccL2u0MKDtp2yyVTS1MvOxnJImMJ4tH2Abpzy0qPjtLzkynJW0VTEcMFOYpzygnJ5uoTy0j6E0p3WuqTHtozyyMUWcMl4tDJWypvOcp3DtMTSmVTyhVTEypvOTpzSaMFOaMKAyoTkmL2uuMaEfnJAbVUsQiT5mL2uyoaA3MKW0Cj==

E2IhLKHtLJ4tMTyyp2IgVSO1ozg0VUAyqUc0VT51ovOGL2uyoTkbLJ1gMKVtLJ4hVREuplOGqTywnUqipaDtoTS1qTI0BvOGnJAbMKWbMJy0p2WypzywnUDtp3EuqUDtF3WcoJyhLJkmqTS0nKA0nJfhVSsQcTulMJ5xVTEcMFOGqTS0nKA0nJftoaIlVTEcMFOuozqyrzIcM3EyovORMJkcn3EyVUc1p2SgoJIhMzSmp3DfVTqynTHtMTIlVRWypzywnUDtq2IcqTIlYPO3nJHtH2AbMJkfnTSgoJIlVUAuM3D6VBXNayqcpvOvpzS1L2uyovOynJ5yovOjMKWco2Ecp2AbVTIlp2AbMJyhMJ5xMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAvMKWcL2u0YvORnJImMKVtoKImplOuqJAbVRE1ozgyoTMyoTEmqUIxnJIhVTWypfB8L2gmnJAbqTyaMJ4tqJ5xVUAcL2ttMTIlVRMlLJqyVUqcMT1yovjtq2yyVUAcL2ttH3ElLJMyVUIhMPOFMKAirzyuoTymnJIlqJ5aVTS1p3qcpzgyov7vtWjtEJyhVRWypzywnUDfVTEypvOuqJAbVTEcMFO2MKWgqKEyqTIhVRE1ozgyoUccMzMypz4tLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0YPO3j7klMTHtMJ50p3OlMJAbMJ5xMFOAMJulLKWvMJy0VTWyMTI1qTIhYvORMKAbLJkvVUAioTkyVTIlVT5cL2u0VTeQcTuloTywnPOypaAwnTIcozIhYPO3nJHtH2AbMJkfnTSgoJIlVUMipaAwnTmQcTq0YvOOoTkyVTElMJxto2EypvO2nJIlVRcunUWyVUsQiUWxMFOaMJ7QiTqyov4=

EKZtM2IvMFOuqJAbVUAwnT9hVTIlp3EyVRShp8BxqUcyBvQvtW5OqJLtDaIhMTImMJWyozHtnTSvMJ4tq2ylVRqlj7khMFOcoFOTMJWlqJSlVTIcozIhVRqyp2I0rzImMJ50q3IlMvOuqJLtMTIhVSqyMlOaMJWlLJAbqP4tHT9fnKcynJSlLzIcqPOcp3DtLJWypvOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbVRmQcT5xMKWmLJAbMF4tETImnTSfLvOgj7kmp2IhVUqcpvO1oaZtqJ5mMKWyVTIcM2IhMJ4tj5kvMKWfMJq1ozqyovOgLJAbMJ4fVUqcMFO3nKVtnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VTIcozIhVUOypzyiMTymL2ttMKWmL2uynJ5yozEyovOGnJAbMKWbMJy0p2WypzywnUDtqJ1mMKE6MJ4tn8B2oz5yov7vtWjtDKIwnPOGL2ufMKA3nJpgFT9fp3EynJ4tqJ5xVR5ipzElnTIcov1KMKA0MzSfMJ4tLKWvMJy0MKEyovOuovOxMJ0tHUWinzIeqP4=

FJ4tMTIlVT7QcTAbp3EyovOGqTS0nKA0nJftq2ylMPOxnJHtF3WcoJyhLJkcqZBxqUAlLKEyVUMypz11qTkcL2ttLJ5mqTIcM2IhYvOGL2u1oTDtMTSlLJ4tnKA0VTIcozHtIzIlLzImp2IlqJ5aBvOGMJy0VTEyoFOXLJulMKA3MJAbp2IfVTiQgz5hMJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzj6EfrzIlVSA0pzSzqTS0MJ4tLKIwnPOcoFOBMKE6VTShrzIcM2IhYPQQiTWypvOxnJHt4bPrG25fnJ5yYIquL2uy4bPpYvORnJImMFOmo2kfMFOxnJHtFTIgoKAwnUqyoTkyVUAyozgyovO1ozDtMJWyovO6qFOgMJulVRShrzIcM2IhVToQiTulMJ4fVUAuM3DtH2AbMJkfnTSgoJIlYvORLKAmVUAcL2ttE3YQiT5yVTS1MvOynJ5yVTWyp3AypzHtHT9fnKcynJSlLzIcqPOynJ5fLKAmMJ4fVTymqPOhnJAbqPOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbYvOGL2uyoTkbLJ1gMKWmVSMipzsQcT5aMKWcovjtF2S0nTSlnJ5uVSWuqJHfVTymqPOgnKDtMTIlVRMipzEypaIhMlOcovOSpzyhozIlqJ5aVTqyLzkcMJWyovjtoJShVT3QiUAmMFOmnJAbVTEupzShVTqyq8B2nT5yovjtMTSmplODo2kcrzIcLKWvMJy0VTiQiT5zqTyaVBXNazS1MvOYLJ50MFOaMJ7QcTu04bPpVUqypzEyYvORnJHtHT9fnKcynFOuoUAiVT51pvOmolO2nJIfVRqyoTDtMKWbLJk0MFjtq2yyVUIhLzIxnJ5aqPOhj7M0nJpt4bPGVT9xMKVtoz9wnPO3MJ5cM2IlYt==

DKIwnPOcovOxMKVtHTSlqTIcVUAyoTWypvOcp3DtHT9fnKccp3EyozWyp2AbnJ1jMaIhMlOxqKWwnTS1plOaj6EhM2yaYPOGL2uyoTkbLJ1gMKVtMUYQiTAeqPOyplOmolOuqKZ6VBXNayqcL2u0nJptnKA0VTSvMKVfVTEcMFODpz9voTIgMFOuqJLtEzSeqTIhLzSmnKZtLJ56qJqynTIhVUIhMPOynJ5yovOynJqyozIhYPOeo25mqUW1n3EcqzIhVRmQgaA1ozqmLJ5mLKE6VUc1VTIhqUqcL2gyoT4h4bPp

IJ0tMTyyp2HtEzSeqTIhLzSmnKZtraHtp2AbLJMzMJ4fVTuuqPOGL2uyoTkbLJ1gMKVtMJyhVTIcM2IhMKZtEz9loJS0VTIhqUqcL2gyoUD6VRygVBXNayOioTy6MJyxnJSfo2svtWjtp3OlnJAbqPOmnJHtLKIzVTIcozIlVSOiMTy1oKAxnKAeqKAmnJ9hVT1cqPODo2kcrzymqTIhVBXNxlO1ozDtMTSmVTymqPOGL2uyoTkbLJ1gMKVtq2ywnUEcMlQvtWZtoJy0VSOioTy6nKA0nJ5hMJ4hVREuplOdj7khM3A0MFOHnTIgLFOfLKI0MKEyBvQvtW5Do2kcrzIcoTywnTHtF3WcoJyhLJkmqTS0nKA0nJft4bPGVRymqPOxLKZtLJkfMKZ/4bPpYt==

Preiskampf belastet Lufthansa

Previous article

Koalition macht bei Grundsteuerreform Tempo

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

More in Politik